حذيفة بن اليمان كه – خداوند از او خشنود باد! – كسی را گفت : آيا دوست داری كه بر مردمان بد پيروز شوی ؟ گفت : آری ! گفت : پيروز نخواهی شد، مگر آن كه از آنها بدتر شوی .
*********************************
فيثاغورث را گفتند: چه كسی از دشمنی مردم به سلامت است ؟ گفت : آن كه نه از او خوبی سر زند و نه بدی . پرسيدند. چگونه ؟ گفت : اگر از او خوبی سرزند، بدان با او دشمنی كنند و چون بدی نشان دهد، خوبان به دشمنی با او برخيزند.
**************************
انوشيروان به هنگامی كه سير نشده بود، دست از طعام می كشيد و می گفت : آن چه را خوش داريم رها می كنيم ، تا گرفتار ناخوشايند نشويم .
*********************************
يكی از بزرگان صوفيه را گفتند: روز خود را چگونه آغاز كردی ، گفت : در حالی كه بر ديروزم افسوس دارم و ناخوشنود از امروزم و بدگمان بر فردا.