امام صادق عليه السلام فرمود
ای مفضل كسی كه تعقل نكند رستگار نگردد و تعقل نكند كسی كه نداند،
كسی كه بفهمد نجيب می ‏شود
كسی كه صبر كند پيروز شود
دانش سپر بدبختی است و راستی عزت است و نادانی زلت
فهميدن بزرگواری و سخاوت كاميابی و خوش خلقی دوستی آورنده است
كسی كه به اوضاع زمانش آگاه باشد اشتباهات بر او هجوم نيارد
دورانديشی همان بدبينی است
واسطه بين انسان و رسيدن به حقيقت نعمت وجود عالم است و نادان در اين ميان بدبخت است
خدا دوست كسی است كه او را شناخت و دشمن آن كه خودسرانه خويش را در زحمت شناسائيش انداخت
خردمند عيب پوش است و نادان فريبنده ا
گر خواهی بزرگوار شوی ملايم باش و اگر خوار شوی درشتی كن
شريف طينت نرم دل است بداصل سخت دل
كس كه كوتاهی كند به پرتگاه افتد
كسی كه از عاقبت بيم كند از نسنجيده كاری سالم ماند
كسی كه ندانسته و ناگاه بكاری در آيد بينی خود را بريده است (خود را بنهايت خواری و مذلت انداخته است)
هر كه نداند نفهمد و هركه نفهمد سالم نماند و آنكه سالم نماند عزيز نگردد و هر كه عزيز نگردد خرد شود. و آنكه خرد شود سرزنش شود و هر كس چنين باشد سزاوار است كه پشيمان شود.
اصول کافی جلد 1 روایت29