ابوحمزه ثمالي گويد:
امام سجاد عليه السلام فرمود:
حق خداي اكبر، بر تو اين است كه :
او را عبادت كني و چيزي را شريك او قرار ندهي ، پس اگر تو با اخلاص ، اين عمل را به جاي آوري ، خداوند بر خود چنين قرار داده كه امر دنيا و آخرتت را كفايت كند.
حق جان تو، بر خودت اين است كه :
آن را در طاعت خداوند به كارگيري .
حق زبان ، گرامي داشتن آن از دشنام و عادت دادنش به خير و ترك ياوه گويي كه فايده اي در آن نباشد. و نيكي با مردم و خوش گفتاري با آنان است .
حق گوش ، منزه داشتن آن از غيبت ، و آنچه كه نبايد بشنوي حق چشم ، اين است كه آن را از محرمات فروبندي . و نگاه كردن با آن را وسيله عبرت قراري دهي .
حق دستت ، اين است كه آن را به سوي چيزي كه بر تو حلال نيست ، نگشايي .
حق پايت ، اين است كه به سوي محرمات راه نسپاري ، چرا كه با اين پاها بر صراط مي ايستي .
پس بنگر، تا تو را نلغزاند تا در دوزخ افتي .
و حق شكم ، آن است كه آن را ظرفي براي حرام نسازي ، و بيشتر از حد سيري نخوري