حکمت 121
ارزيابی عمل ‏ها
(اخلاقی ) و درود خدا بر او، فرمود: چقدر فاصله بين دو عمل دور است: عملی که لذّتش می ‏رود و کيفر آن می ‏ماند، و عملی که رنج آن می ‏گذرد و پاداش آن ماندگار است
ادامه نوشتار »