1-سركشى آفت شجاعت است، تفاخر آفت شرافت است، منت آفت سماحت است، خود پسندى آفت جمال است، دروغ آفت سخن است فراموشى آفت دانش است، سفاهت آفت بردبارى است، اسراف آفت بخشش است، هوس آفت دين است.

2- وقتى شما را دعوت كردند بپذيريد.

3 – نيك كردار باش و از كار بد بپرهيز ببين ميل دارى ديگران در باره تو چه بگويند همان طور رفتار كن و از آنچه نميخواهى در باره تو بگويند بركنار باش.

4- آفت دين سه چيز است: داناى بد كار و پيشواى ستم كار و مجتهد نادان.

5 – آفت دانش فراموشيست و دانشى كه بنا اهل سپارى تلف مى شود.

6 – مانند بندگان غذا ميخورم و مانند آنها بر زمين مى نشينم.

7 – با زنان در باره دخترانشان شور كنيد.

8 – نشان منافق سه چيز است، سخن بدروغ گويد، از وعده تخلف كند و در امانت خيانت نمايد.

9 – خداوند از گناه قاتل مؤمن نميگذرد و توبه او را نمى پذيرد.

10 – خداوند عمل بدعتگذار را نمى پذيرد تا از بدعت خويش دست بردارد.