ارسطو

بدون نظر »

ارسطو: ارسطو، پيشواي مشهور و معلم اول و حكيم مطلق است كه در نخستين سال از پادشاهي اردشير متولد شد و چون به هفده سالگي رسيد، پدرش او را براي آموختن دانش ، به افلاطون سپرد. و او، بيست و چند سالي نزد استاد پاييد و او را از اين روي ((معلم اول )) گفته اند، كه واضع منطق است . و آن را از ((قوه )) به ((فعل )) آورد. و از اين حيث ، كار او، شبيه به كار واضعان ((نحو)) و ((عروض )) است . زيرا نسبت ((منطق )) با((معاني ))، همچون نسبت ((نحو)) است به ((سخن )) و ((عروض )) به ((شعر)). سپس گفت : كتاب هاي ارسطو در طبيعيات و الهيات و اخلاق معروف است و شرح هاي بسياري بر آن ها نوشته اند. و ما، در توضيح شيوه او، ((شرح تامسطيوس )) را كه پيشرو متاخران است و رئيس آنان ((بو علي سينا)) برگزيده است ، انتخاب كرده ايم .
ادامه نوشتار »

جملاتی از ارسطو

بدون نظر »

از سخنان ارسطو: اگر خواهى بدانى كه آدمى تواند تا شهوات خويش در اختيار گيرد، بنگر! كه تا چه اندازه تواند كه زبان خويش نگه دارد. و نيز گفت روح در جسم نيست ، بلكه جسم در روح است . چه ، روح از بدن وسيع تر است .
کشکول شیخ بهایی