حکمت 241
آينده دردناک ستمکاران
(سياسي ) و درود خدا بر او، فرمود: روزي که ستمديده از ستمکار انتقام کشد، سخت‏تر از روزي است که ستمکار بر او ستم روا مي ‏داشت.
حکمت 242
ارزش ترس از خداوند
(اخلاقي ، اعتقادي ) و درود خدا بر او، فرمود: از خدا بترس هر چند اندک، و ميان خود و خدا پرده‏اي قرار ده هر چند نازک
حکمت 243
روش صحيح پاسخگويي
(علمي ) و درود خدا بر او، فرمود: هرگاه پاسخ‏ها همانند و زياد شد، پاسخ درست پنهان گردد.
حکمت 244
مسؤوليّت نعمت‏هاي الهي
(اعتقادي ، اجتماعي ) و درود خدا بر او، فرمود: خدا را در هر نعمتي حقّي است، هر کس آن را بپردازد، فزوني يابد، و آن کس که نپردازد و کوتاهي کند، در خطر نابودي قرار گيرد.
حکمت 245
کاستي قدرت و کنترل شهوت
(اخلاقي ، علمي ) و درود خدا بر او، فرمود: هنگامي که توانايي فزوني يابد، شهوت کاستي گيرد.