عـبـدالمـطّلب را ده پـسـر و شـش ‍ دخـتـر بـود وعـبـدالله بـرگـزيـده فـرزنـدان او بـود و او و ابـوطـالب و زبـيـر، مادرشان فاطمه بنت عمروبن عايذبن عبدبن عمران بن مخزوم بود. و چـون جـنـابـش از مـادر مـتولّد شد بيشتر از اَحْبار يهود و قسّيسين نصاری و كَهَنَه و سَحَرَه دانـسـتـنـد كه پدر پيغمبر آخر الزّمان صلی اللّه عليه و آله و سلم از مادر بزاد؛ زيرا كه گـروهـی از پـيـغـمـبـران بـنـی اسـرائيـل مـژده بـعـثـت رسول صلی اللّه عليه و آله و سلّم را رسانيده بودند و طايفه ای از يهود كه در اراضی شـام مـسـكـن داشـتـنـد جـامـه خون آلودی از يحيی پيغمبر عليه السّلام در نزد ايشان بود و بـزرگـان ديـن علامت كرده بودند كه چون خون اين جامه تازه شود همانا پدر پيغمبر آخر الزّمـان مـتـولّد شده است و شب ولادت آن حضرت از آن جامه كه صوف سفيد بود خون تازه بجوشيد.
ادامه نوشتار »