حکمت 176
ابزار رياست (بردباري فراوان)
(اخلاقي ، مديريّتي ) و درود خدا بر او، فرمود: بردباري و تحمّل سختي ‏ها، ابزار رياست است.
حکمت 177
روش برخورد با بدان
(اخلاق اجتماعي ) و درود خدا بر او، فرمود: بدکار را با پاداش دادن به نيکوکار آزار ده
حکمت 178
روش نابود کردن بدي ‏ها
(اخلاقي ، سياسي ، اجتماعي ) و درود خدا بر او، فرمود: بدي را از سينه ديگران، با کندن آن از سينه خود، ريشه کن نما
حکمت 179
لجاجت و سستي اراده
(اخلاقي ، اجتماعي ) و درود خدا بر او، فرمود: لجاجت تدبير را سست مي ‏کند.
حکمت 180
طمع ورزي و بردگي
(اخلاقي ، اجتماعي ) و درود خدا بر او، فرمود: طمع ورزي ، بردگي هميشگي است.