شگفتا! و چرا در شگفت نباشم از خطا كاری اين دستجات با دليل های مختلف و نادرستی كه هر كدام بر مذهب باطل خود می تراشند نه از اثر پيغمبری پيروی كنند و نه به كردار وصيی اقتدا كنند و نه ايمان به غيبی دارند و نه از عيبی در گذرند، كار نيك در نزد ايشان همان است كه خود نيك دانند، و كار زشت در نزدشان همان است كه خود زشت پندارند، و هر كدام از اينها برای خود امام و رهبری است ، آن را می گيرند كه به نظر خودشان وسيله محكم و اسباب پا برجائی است ، پيوسته به راه كج و منحرف روند و چيزی جز خطا كاری بر خود نيفزايند. نه به قرب حق رسند و جز دوری از خدای عزوجل نيفزايند، انسی كه با همديگر دارند و تصديقی كه از همديگر كنند همه به خاطر وحشتی است كه از قوانين يادگاری پيامبر مكی (صلی الله عليه و آله ) دارند، و به خاطر تنفری است كه از اخبار رسيده آفريننده آسمانها و زمين دارند.
اينان (در قيامت يا در اين جهان ) افسوسها دارند و پناهگاه امور شبهه ناكند، و اهل تيرگيها و گمراهی و ترديدند، هر كه را خداوند به خودش و دلخواهش ‍ واگذاشت در نزد كسيكه اطلاعی از وضع او ندارد مورد اعتماد قرار می گيرد، و در پيش كسی كه او را نشناسد متهم نخواهد بود اينان چقدر شبيهند به چهار پايانی كه شبانشان از سر آنها رفته .
ادامه نوشتار »