جملاتی نغز از پیامبر اسلام (ص)

بدون نظر »

1- پیامبر (ص) فرمود: چهارند كه در هر كه باشند در نور اعظم خدا است
آنكه عصمت كارش شهادت بيگانگی خدا و رسالت من است و آنكه چون مصيبتی بدو رسد گويد إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ و آنكه چون خوبی به او رسد گويد الحمد للَّه و آنكه چون به خطا افتد گويد استغفر اللَّه و اتوب اليه.
***********************
2- پیامبر (ص) فرمود: بهر كه چهار چيز دادند از چهار ديگرش دريغ نكنند هر كه آمرزش‏جوئی داده شد از آمرزش دريغ نشود، و به هر كه شكر داده شد از فزونی نعمت دريغ نشود، و به هر كه توبه داده شد از پذيرش دريغ نشود، و به هر كه دعا داده شد از اجابت دريغ نشود.
**************
3- پیامبر (ص) فرمود: دانش گنجينه‏ ها است و كليدهايش پرسش است بپرسيد خدايتان رحمت كناد زيرا چهار كس أجر و مزد دارند، پرسش كن و سخنگو و شنونده و دوستدارشان.
******************
4- پیامبر (ص) فرمود: از دانشمندان بپرسيد و با حكماء مخاطبه كنيد و با فقراء همنشين شويد.
*********************
5- پیامبر (ص) فرمود: فضل علم نزد من از فضل عبادت محبوبتر است، و برترين دين شما ورع است.
**********************
6- پیامبر (ص) فرمود: هر كه ندانسته به مردم فتوی دهد فرشته‏ های آسمان و زمين لعنتش كنند.
********************
43- پیامبر (ص) فرمود: راستی بلای بزرگتر را پاداش بزرگتريست هر گاه خدا بنده‏ ای را دوست دارد بلايش دهد هر كه از دل خشنود است نزد خدا خشنودی دارد و هر كه خشمگين است از آتش خشم است.

سفارش پیامبر به امیر المومنین (ع)

بدون نظر »

اى على يكى از نشانه‏ هاى يقين است كه كسيرا بخشم خدا خشنود نسازى، و بدان چه خدايت داده است كسيرا نستائى، و بدانچه‏ ات نميدهد ديگرى را نكوهش نكنى زيرا آز آزمندى روزى رسان نيست و بد خواهى كسى جلوگيرش نباشد. راستى خدا بحكمت خود نشاط و شادى را در يقين نهاده و هم و غم را در شك و خشم.

اى على راستش فقرى سخت‏تر از نادانى نيست، و مالى بهره‏ ده ‏تر از خردمندى. تنها بودنى هراسناكتر از خودبينى نيست، و همدستى خوشتر از مشورت كردن، هيچ خردمندى چون انديشه كردن نيست و هيچ خانوادگى چون خوشرفتارى و هيچ عبادتى چون تفكر.
ادامه نوشتار »