سخنانی ناب از پیامبر اسلام1-11

بدون نظر »

سركشى آفت شجاعت است، تفاخر آفت شرافت است، منت آفت سماحت (بخشش- جوانمردی) است، خود پسندى آفت جمال است، دروغ آفت سخن است فراموشى آفت دانش است، سفاهت آفت بردبارى است، اسراف آفت بخشش است، هوس آفت دين است.
******************************
وقتى شما را دعوت كردند بپذيريد.
******************************
نيك كردار باش و از كار بد بپرهيز ببين ميل دارى ديگران در باره تو چه بگويند همان طور رفتار كن و از آنچه نمي خواهى در باره تو بگويند بركنار باش.
******************************
آفت دين سه چيز است: داناى بد كار و پيشواى ستم كار و مجتهد نادان.
******************************
آفت دانش فراموشي است و دانشى كه بنا اهل سپارى تلف مى شود.
******************************
مانند بندگان غذا ميخورم و مانند آنها بر زمين مى نشينم.
******************************
با زنان در باره دخترانشان شور كنيد.
******************************
نشان منافق سه چيز است، سخن بدروغ گويد، از وعده تخلف كند و در امانت خيانت نمايد.
******************************
خداوند از گناه قاتل مؤمن نميگذرد و توبه او را نمى پذيرد.
******************************
خداوند عمل بدعتگذار را نمى پذيرد تا از بدعت خويش دست بردارد.
******************************
اگر ميخواهيد پيش خداوند منزلتى بلند يابيد خشونت را به بردبارى و محروميت را به عطا تلافى كنيد.

سفارشی از پیامبر به حضرت علی (ع) 1

بدون نظر »

اى على يكى از نشانه‏ هاى يقين است كه كسيرا بخشم خدا خشنود نسازى، و بدان چه خدايت داده است كسيرا نستائى، و بدان چه ‏ات نميدهد ديگرى را نكوهش نكنى زيرا آز آزمندى روزى رسان نيست و بد خواهى كسى جلوگيرش نباشد.به راستى خدا بحكمت خود نشاط و شادى را در يقين نهاده و هم و غم را در شك و خشم.

اى على به راستی فقرى سخت‏تر از نادانى نيست، و مالى بهره‏ ده ‏تر از خردمندى. تنها بودنى هراسناكتر از خودبينى نيست، و همدستى خوشتر از مشورت كردن، هيچ خردمندى چون انديشه كردن نيست و هيچ خانوادگى چون خوشرفتارى و هيچ عبادتى چون تفكر.

اى على: آفت حديث دروغ است، و آفت دانش فراموشى، و آفت عبادت سستى، و آفت بخشش منت بار كردن، و آفت دلبرى ستم، و آفت زيبائى بخود باليدن، و آفت خانواده فخريه نمودن. اى على: راستى را باش و از دهانت هرگز دروغى نپرد و هرگز بر خيانتى دليرى مكن، و ترس از خدا را باش تا گوئى او را بينى، و مال و جانت را نثار دينت كن، اخلاق خوش را باش و بكارشان بند، از اخلاق بد بگريز و كناره كن. اى على: محبوبترين كردار نزد خداوندگار سه است، هر كه آنچه را خدا بر او واجب كرده انجام دهد از عابدترين مردم است و هر كه از آنچه خدا حرام كرده پارسا باشد پارساترين مردم است، و هر كه بدان چه خدايش روزى كرده بسازد از توانگرترين مردم است.
تحف العقول

کلماتی گهربار از پیامبر اکرم (ص)

۱ نظر »

1-سركشى آفت شجاعت است، تفاخر آفت شرافت است، منت آفت سماحت است، خود پسندى آفت جمال است، دروغ آفت سخن است فراموشى آفت دانش است، سفاهت آفت بردبارى است، اسراف آفت بخشش است، هوس آفت دين است.

2- وقتى شما را دعوت كردند بپذيريد.

3 – نيك كردار باش و از كار بد بپرهيز ببين ميل دارى ديگران در باره تو چه بگويند همان طور رفتار كن و از آنچه نميخواهى در باره تو بگويند بركنار باش.

4- آفت دين سه چيز است: داناى بد كار و پيشواى ستم كار و مجتهد نادان.

5 – آفت دانش فراموشيست و دانشى كه بنا اهل سپارى تلف مى شود.

6 – مانند بندگان غذا ميخورم و مانند آنها بر زمين مى نشينم.

7 – با زنان در باره دخترانشان شور كنيد.

8 – نشان منافق سه چيز است، سخن بدروغ گويد، از وعده تخلف كند و در امانت خيانت نمايد.

9 – خداوند از گناه قاتل مؤمن نميگذرد و توبه او را نمى پذيرد.

10 – خداوند عمل بدعتگذار را نمى پذيرد تا از بدعت خويش دست بردارد.