اما بعد. دنيا روی در رفتن دارد و بانگ وداع برداشته و آخرت روی درآمدن دارد و بناگاه ، رخ می نمايد. بدانيد، كه امروز، روز به تن و توش ‍ آوردن اسبان است و فردا روز مسابقه . هر كه پيش افتد، بهشت جايزه اوست و هر كه واپس ماند، آتش جايگاه او. آيا كسی نيست ، كه پيش از آنكه مرگش در رسد، از خطای خود توبه كند؟ آيا كسی نيست ، كه پيش از بدحالی و شوربختی ، برای خويش كاری كند بدانيد كه شما در اين روزهای عمر غرق اميدها و آرزوهاييد و، حال آنكه ، مرگ پشت سر شما كمين كرده است . هر كس در اين روزها، پيش از رسيدن مرگش برای خود كاری كند، كارش بدو سود رساند و مرگش زيان نرساند و هر كه ، در اين روزها، قصور ورزد و برای خود كاری نكند، كارش سود ندهد و مرگش زيان رساند.
ادامه نوشتار »