حکمت 346
مشکلات درخواست کردن
(اخلاقي، اجتماعي) و درود خدا بر او، فرمود: آبروي تو چون يخي جامد است که درخواست آن را قطره قطره آب مي‏کند، پس بنگر که آن را نزد چه کسي فرو مي‏ريزي.
حکمت 347
جايگاه ستايش
(اخلاقي، اجتماعي) و درود خدا بر او، فرمود: ستودن بيش از آنچه که سزاوار است نوعي چاپلوسي، و کمتر از آن، درماندگي يا حسادت است.
حکمت 348
سخت‏ترين گناه
(اخلاقي) و درود خدا بر او، فرمود: سخت‏ ترين گناه، آن که گناهکار آن را کوچک بشمارد.

حکمت 349
الگوي انسان کامل
(اخلاقي، معنوي) و درود خدا بر او، فرمود: آن کس که در عيب خود بنگرد از عيب جويي ديگران باز ماند، و کسي که به روزي خدا خشنود باشد بر آنچه از دست رود اندوهگين نباشد، و کسي که شمشير ستم بر کشد با آن کشته شود، و آن کس که در کارها خود را به رنج اندازد خود را هلاک سازد، و هر کس خود را در گردابهاي بلا افکند غرق گردد، و هر کس به جاهاي بد نام قدم گذاشت متّهم گرديد. و کسي که زياد سخن مي‏گويد زياد هم اشتباه دارد، و هر کس که بسيار اشتباه کرد، شرم و حياء او اندک است، و آن که شرم او اندک، پرهيزکاري او نيز اندک خواهد بود، و کسي که پرهيزکاري او اندک است دلش مرده، و آن که دلش مرده باشد. در آتش جهنّم سقوط خواهد کرد. و آن کس که زشتي‏ هاي مردم را بنگرد، و آن را زشت بشمارد سپس همان زشتي‏ها را مرتکب شود، پس او احمق واقعي است. قناعت، مالي است که پايان نيابد، و آن کس که فراوان به ياد مرگ باشد در دنيا به اندک چيزي خشنود است، و هر کس بداند که گفتار او نيز از اعمال او به حساب مي‏آيد جز به ضرورت سخن نگويد.
حکمت 350
روانشناسي مردان ستمکار
(سياسي، اجتماعي، اخلاقي) و درود خدا بر او، فرمود: مردم ستمکار را سه نشان است: با سرکشي به ما فوق خود ستم روا دارد، و به زيردستان خود با زور و چيرگي ستم مي‏کند، و ستمکاران را ياري مي‏دهد