يكى از اصحاب گويد: از امام صادق عليه السلام پرسيدم كه مردى آبله دار جنب شده بود او را غسل دادند و مرد، فرمود: او را كشتند! چرا نپرسيدند، همانا دواى نفهمى پرسش است.
اصول کافی جلد 1 باب عالم ومذاکره با او.
*************
حضرت صادق به حمران راجع به سؤالي كه كرده بود فرمود: همانا مردم هلاك شدند چون نپرسيدند.
اصول کافی جلد 1 باب عالم ومذاکره با او.
*************

حضرت صادق فرمود: بر در اين علم قفلى است كه كليد آن پرسش است.
اصول کافی جلد 1 باب عالم ومذاکره با او.
*************
حضرت صادق فرمود: مردم در فراخى و گشادگى نيستند مگر اينكه بپرسند و بفهمند و امام خويش بشناسند و بر آنها رواست كه به آنچه امام گويد عمل كنند اگرچه از روى تقيه باشد.
اصول کافی جلد 1 باب عالم ومذاکره با او.
*************
رسول خدا (ص) فرمود: اف بر مردي كه خود را در هر روز جمعه (هفته‏ اى يكروز) براى امر دينش آماده نكند تا با آن تجديد عهد كند و از دينش سؤال كند و در روايت ديگرى است: اف بر هر مرد مسلماني كه…