فروه ظفارى گويد: از سلمان – رحمه اللّه – شنيدم كه مى گفت :
رسول خدا (ص) فرمود: امّت من به سه گروه پراكنده خواهد گشت : گروهى كه بر حقّاند و باطل اندك چيزى از آن نكاهد، من و اهل بيت مرا دوست مى دارند، مثل آنان مثل طلاى نابى است كه هر چند آن را در آتش نهى و آتش را شعله ورتر سازى بر ميزان خوبى و خالص شدن آن افزوده گردد. و گروهى بر باطل اند و حق اندك چيزى از آن نكاهد، من و اهل بيت مرا دشمن مى دارند، مثل آنان مثل آهن است كه هر چه آن را در آتش افكنى و بر آن بدمى بر بدى و ناجنسى آن افزوده گردد (و از حدّ آهن فراتر نرود). و گروهى مضطرب و متزلزل اند و بر آئين سامرى هستند و ليكن نمى گويند: لا مساس ((بما دست نزنيد)) بلكه مى گويند:
لا قتال ((جنگ نكنيد و دست از آن بداريد))،