شیخ مفید رحمه اللّه فرمود: یزید امر كرد تا اهل بیت را با علی بن الحسین علیهماالسّلام در خانه علیحدّه كه متّصل به خانه خودش بود جای دادند و به قولی ، ایشان را در موضع خرابی حبس كردند كه نه دافع گرما بود و نه حافظ سرما چنان كه صورت های مباركشان پوست انداخت ، و در این مدتی كه در شام بودند نوحه و زاری بر حضرت امام حسین علیه السّلام می كردند
منتهی الامال