چون ابوبَرْزَه اَسلمی كه حاضر مجلس بود و از پیش یكی از صحابه حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم بوده نگریست كه یزید چوب بر دهان مبارك حضرت حسین علیه السّلام می زند گفت : ای یزید! وای بر تو آیا دندان حسین را به چوب خیزران می كوبی ؟! گواهی می دهم كه من دیدم رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم دندانهای او را و برادر او حَسَن علیه السّلام را می بوسید و می مكید و می فرمود: شما دو سیّد جوانان اهل بهشت اید، خدا بكشد كشنده شما را و لعنت كند قاتِل شما را و ساخته از برای او جهنم را.
یزید از این كلمات در غضب شد و فرمان داد تا او را بر زمین كشیدند و از مجلس بیرون بردند