سور چرانی ، فرزند را گفت : پسركم ! اگر در مجلسی ، جا، بر تو تنگ بود، كسی را كه در كنار تست ، بگو: مبادا جای شما را تنگ كرده باشم ! و او، از جای خود می جنبد و جا بر تو باز می شود.