عبد الا علی بن اعين گويد:
از امام صادق (ع) شنيدم می فرمود:
نخستين فرد ما دليل و نمايانگر آخرين فرد ماست ، و آخرين فرد ما تصديق كننده نخستين فرد ماست ، و طريقه و روش در ميان همه ما يكسان است ، خدای متعال هر گاه حكمی كند به مورد اجرا خواهد گذارد.