امام صادق فرمود:
خدای تبارك و تعالی به داود وحی كرد چرا من تو را تنها بينم ؟ گفت به خاطر تو مردم را ترك كردم و مرا ترك كردند فرمود چرا خاموشت بينم ؟ گفت ترست مرا خاموش كرد. فرمود چرا تو را در رنج بينم ، گفت دوستی تو مرا به رنج انداخته ، فرمود چرا تو را فقير بينم با آنكه تو را بهره مند ساخته ام ؟ گفت قيام بحقت مرا فقير كرده ، فرمود چرا تو را خوار بينم ؟ گفت بزرگی جلال فوق وصف تو مرا خوار كرده و ای آقايم اين حق تو است ، خدای جل جلاله فرمود مژده فضل از من بگير(تا) روزی كه مرا ملاقات كنی با مردم بی اميز و از اخلاق آنها بر كنار باش و از كردارشان دوری كن تا روز قيامت بدان چه خواهی برسی امام صادق (ع) فرمود خدا به داود وحی كرد ای داود به من خوش باش و بياد من لذت جو و به مناجات من نعمت گير كه بزودی خانه را از فاسقان حالی كنم و لعنت را خاص ظالمان سازم .