احمد بن سليمان قمّی كوفی گويد:
از امام صادق (ع) شنيدم كه می فرمود: پاره ای از پيامبران به عطش گرفتار می آمدند تا از تشنگی می مردند، و عدّه ای از آنان به برهنگی دچار می گشتند تا از برهنگی می مردند، و گروهی ديگر به امراض و بيماری مبتلا می شدند تا هلاك و تلف می گشتند، و پاره ای ديگر نزد قوم خود آمده ، آنان را به اطاعت خدا فرمان می دادند و بسوی توحيد الهی دعوت می نمودند و با اين حال قوت يك شب نداشتند كه سدّ جوعی كنند (يا اينكه قومشان آنان را يك شب مهلت نمی دادند) و دست از آنان بر نمی داشتند كه سخن آنها تمام شود و گوش به ندايشان نمی دادند تا اينكه دست به كشتار آنها می زدند. و راستی كه خدای متعال بندگان خود را باندازه قدر و منزلتی كه نزد او دارند مورد ابتلاء و امتحان قرار می دهد.
*********************
سماعة بن مهران گويد:
از امام صادق (ع) شنيدم كه می فرمود: آن كسی كه خداوند در قرآن در باره او فرموده : ((در كتاب ، اسماعيل را بياد آر كه صادق الوعد و پيامبر و رسول بود)) (پيامبری بود كه ) خداوند قومش را بر وی مسلّط كرد كه صورت او را خراشيدند و پوست از سرش كندند، سپس خداوند فرشته ای را نزد او فرستاد و باو گفت : پروردگار عالميان بتو سلام می رساند و می فرمايد:
من آنچه را كه قوم تو بر سرت آوردند ديدم ، بنا بر اين هر چه دلت می خواهد از من بخواه ، عرض كرد: ای پروردگار عالميان من به حسين بن علیّ بن ابی طالب تأ سّی می كنم و می خواهم چون او گرفتار آيم . امام صادق (ع) فرمود: و اين شخص اسماعيل بن ابراهيم عليهما السّلام نبود (بلكه پيامبر ديگری بود بنام اسماعيل صادق الوعد).
___________________________
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا سوره مریم آیه 54
و در اين كتاب از اسماعيل ياد كن زيرا كه او درست‏وعده و فرستاده‏اى پيامبر بود