حکمت 336
مسؤوليّت وعده دادن
(اخلاقي، اجتماعي) و درود خدا بر او، فرمود: کسي که چيزي از او خواسته‏ اند تا وعده نداده آزاد است.
حکمت 337
ضرورت عمل گرايي
(اخلاقي، تربيتي) و درود خدا بر او، فرمود: دعوت کننده بي‏ عمل، چون تير انداز بدون کمان است.
حکمت 338
اقسام علم
(علمي) و درود خدا بر او، فرمود: علم دو گونه است: علم فطري و علم اکتسابي، علم اکتسابي اگر هماهنگ با علم فطري«» نباشد سودمند نخواهد بود.
حکمت 339
قدرت و حاکميّت انديشه
(سياسي) و درود خدا بر او، فرمود: استواري رأي با کسي است که قدرت و دارايي دارد، با روي آوردن قدرت،روي آورد، و با پشت کردن آن روي بر تابد.
حکمت 340
ارزش پاکدامني و شکرگزاري
(اخلاقي، اقتصادي) و درود خدا بر او، فرمود: پاکدامني زيور تهيدستي، و شکرگزاري زيور بي‏ نيازي (ثروتمندي) است.