اولین ملاقات عنوان بصری وامام صادق (ع)
عنوان بصری گوید به امام صادق (ع) عرض کردم : ای ابوعبدالله ! مرا سفارش فرمای ! و او گفت : ترا به نه چيز سفارش ‍ می كنم . و همانا اين است سفارش من ، به مريدان راه خدا. و از خدا می خواهم كه ترا در به كار بستن آن ، موفق بدارد. (ازين نه گانه ) سه سفارش ، در پرورش نفس است و سه ، در بردباری و سه ، در علم . آنها را ياد بگير! و از سستی در كار آنها بپرهيز.
گفت : ای ((عنوان ))! و من به سخن او دل سپردم . اما، آنها كه در رياضت است . زنهار! از خوردن شبهه ناك بپرهيز! كه نادانی و ابلهی بار آورد و جز به هنگام گرسنگی ، مخور! و چون خوری ، از حلال خور! و نام خدا بگوی ! و حديث پيامبر (ص ) كن ! آدمی ، هيچ ظرفی را بدتر از شكم پر نمی كند و چون به خوردن ناگزير شوی ، ثلثی را به خوردن اختصاص ده ! و ثلثی را به نوشيدن و ثلث ديگر را به نفس كشيدن .
اما، آن سه كه در بردباری اند. اگر كسی ترا گويد: اگر يكی گويی ، ده بشنوی ، او را بگوی : اگر ده گويی ، يكی نشنوی . و آن كه ترا دشنام گويد، او را بگوی : اگر آن چه گويی ، راست گويی ، از خدا بخواه ! تا مرا ببخشايد. و اگر در آن چه گويی ، صادق نيستی ، از خدا بخواه ! تا بر تو ببخشايد. و چون كسی ترا سخن بد گويد، به دعا پاسخش گوی ! و اما آن سه ، كه در علم اند: آن چه ندانی ، از دانشمندان پرس . و از اين كه به قصد آزمون از آنان چيزی بپرسی ، بپرهيز! و از اين كه به رای خود كار كنی ، بپرهيز! و در هر آن چه بر تو پيش آيد، راه احتياط برگزين ! از حكم كردن بين مردم بپرهيز! آن چنان كه از شير گريزی . و گردن خويش را پل مردمان مساز! ای ابوعبدالله ! برخيز! ترا پند دادم و ورد من تباه مساز! كه من مردی هستم بر نفس خويش بخيل و سلام بر آن كس كه راه راست را پيروی كند.
کشکول شیخ بهایی