در حديث از پيامبر(ص ) آمده است كه خدا گفت : چون بنده خداشناسی سركشی كند، خدا ناشناسی را بر او چيره گردانم .
کشکول شیخ بهایی