چون ((ابوالعيناء)) از تاءخير ارزاق خود به عبيدالله بن سليمان شكايت برد، عبيدالله گفت : مگر، ما به ((ابن مدبر)) ننوشتيم ؟ پس ، او در كار تو چه كرد؟ گفت ؟ مرا جيره از خار تاءخير داد. و ميوه وعده را نيز بر من حرام كرد. گفت : تو خود او را انتخاب كردي . گفت : من در اين كوتاهي نكردم . موسي نيز هفتاد مرد را برگزيد كه از ميان آنان يك تن در راه رشد و هدايت گام برنداشتند. و به عذاب گرفتار آمدند. پيامبر (ص ) نيز ((ابن ابي السرح )) را به نويسندگي برگزيد و مرتد شد و به كافران پيوست . علي بن ابي طالب نيز ابوموسي اشعري را به حكميت برگزيد و عليه او حكم داد.