سماعه گويد: به امام هفتم عرض كردم: اصلحك الله ما انجمن مي ‏كنيم و وارد مذاكره مي ‏شويم، هر مطلبي كه پيش آيد، راجع به آن نوشته‏ اي داريم، اين هم از بركت وجود شماست كه خدا به ما لطف كرده است، گاهي مطلب كوچكي پيش مي ‏آيد كه حكمش را حاضر نداريم و به يكديگر نگاه مي ‏كنيم و چون نظير آن موضوع را داريم آن را به بهترين نظيرش قياس مي ‏كنيم. فرمود: شما را با قياس چه كار؟! همانا پيشينيان شما كه هلاك شدند بواسطه قياس هلاك شدند، سپس فرمود: چون مطلبي براي شما پيش آمد كه حكمش را مي ‏دانيد بگوئيد و چون آن چه را نمي ‏دانيد پيش آمد، اين با دست به لبهاي خويش اشاره فرمود (يعني سكوت كنيد يا حكمش را از دهان من جوئيد) پس فرمود: خدا ابوحنيفه را لعنت كند كه مي ‏گفت عليچنان گفت و من چنين گويم، اصحاب چنان گفتند و من چنين گويم، پس فرمود: در مجلسش بوده ‏اي ؟ گفتم: نه ولي اين سخن اوست؟ پس گفتم اصلحك الله آيا پيغمبر احتياجات مردم زمان خويش را كامل آورد؟ فرمود: بلي و آنچه را هم تا قيامت محتاجند، گفتم: آيا چيزي هم از دست رفت؟ گفت نه، نزد اهلش محفوظ است.
اصول کافی جلد 1 باب رای ها وقیاس ها روایت13
*****************

امام صادق عليه السلام فرمود: دانش ابن شبرمه در برابر جامعه كه به املاء پيغمبر و دست خط علي عليه السلام است گمشده و نابود است، جامعه براي كسي جاي سخن نگذاشته، در آن است علم حلال و حرام، همانا اصحاب قياس عمل را بوسيله قياس جستند لذا از راه حق دورتر شدند. همانا دين خدا با قياس درست نمي ‏شود
اصول کافی جلد 1 باب رای ها وقیاس ها روایت 14
*****************
حضرت صادق عليه السلام به ابان بن تغلب فرمود: احكام اسلامي را نمي ‏توان قياس كرد، نمي ‏بيني كه زن حائض روزه‏ اش را قضا كند و نمازش را قضا كند ای ابان احكام اسلامي اگر قياس شود دين از ميان برود.
اصول کافی جلد 1 باب رای ها وقیاس ها روایت 15
*****************
عثمان بن عيسي گويد از حضرت موسي بن جعفر راجع به قياس پرسيدم. فرمود: شما را با قياس چه كار؟! از خدا پرسش نشود چگونه حلال و چگونه حرام كرده است.
اصول کافی جلد 1 باب رای ها وقیاس ها روایت 16
*****************
مسعدة گويد امام صادق از پدرش عليهماالسلام خبر داد كه علي صلوات الله عليه فرمود است: هر كه خود را بر كرسي قياس نشاند هميشه عمرش در اشتباه است و كسي كه براي خود خداپرستي كند هميشه عمر در باطل فرو رفته است. و امام باقر (عليه السلام) فرمود: كسيكه به رأي خويش به مردم فتوي دهد ندانسته خدا پرستي كرده است و آنكه ندانسته خدا پرستي كند مخالفت خدا نموده چون كه آنچه را ندانسته حلال و حرام كرده است.
اصول کافی جلد 1 باب رای ها وقیاس ها روایت 17
*****************
امام صادق عليه السلام فرمود: شيطان خود را به آدم قياس كرد و گفت: (12 سوره 7) مرا از آتش و شيطان را از خاك آفريدي . و اگر گوهري را كه خدا آدم را از آن آفريد با آتش قياس مي ‏كرد آن گوهر درخشنده‏ تر و روشن‏ تر از آتش بود.
اصول کافی جلد 1 باب رای ها وقیاس ها روایت 18
*****************
زرارة گويد از امام صادق عليه السلام راجع به حلال و حرام پرسيدم فرمود: حلال محمد هميشه تا روز قيامت حلال است و حرامش هميشه تا روز قيامت حرام، غير حكم او حكمي نيست و جز او پيغمبري نيايد و علي عليه السلام فرمود هيچ كس بدعتي ننهاد جز آنكه به سبب آن سنتي را ترك كرد.
اصول کافی جلد 1 باب رای ها وقیاس ها روایت 19
*****************