حسن بن جهم گويد: بحضرت ابوالحسن عليه السلام عرض كردم نزد ما دسته‏ هایی هستند كه دوستدار امامند ولى آن تصميم راسخ را ندارند (كه بتوانند از راه عقيده خويش از جان و مال بگذرند) همين قدر است كه از محبت امام دم می‏زنند. فرمود آنها (بواسطه كوتاهى عقل و قصور اداركشان) از جمله كسانى كه مورد سرزنش خدا قرار گرفته‏ اند نيستند. همانا خدا می‏فرمايد: عبرت گيريد اى صاحبان بصيرت (و ايشان صاحب بصيرت نمی‏باشند).
اصول کافی جلد 1 عقل وجهل روایت 5
********************************
اسحاق بن عمار گويد: امام صادق عليه السلام فرمود: هر كه عاقل است دين دارد و كسی كه دين دارد ببهشت می‏رود (پس هر كه عاقل است ببهشت می‏رود).
اصول کافی جلد 1 عقل وجهل روایت 6
********************************
ابو جارود از امام پنجم عليه السلام نقل می‏كند: خدا در روز قيامت نسبت بحساب بندگانش باندازه عقلى كه در دنيا به آنها داده است باريك بينى می‏كند.
اصول کافی جلد 1 عقل وجهل روایت 7