جملاتی نغز از پیامبر اسلام (ص)

بدون نظر »

فرمود: همانا آزمند فرمانروائی شويد و افسوس و پشيمانی خوريد، وه چه خوب دايه ايست و چه بد شير پرورده‏ای.

فرمود: هرگز مردمی رستگار نشوند كه امر اجتماع خود را بزنی وانهند.

ب‏ه آن حضرت (ص) عرض شد كدام ياران بهترند؟ فرمود: آنكه چون يادآور شوی ياريت كند و چون بفراموشی در شوی يادآوريت كند. عرض شد بدتر مردم كيست؟ فرمود دانشمندانی كه فاسد شوند.
فرمود: پروردگارم مرا به نه چيز سفارش كرده است به اخلاص در نهان و عيان، و به عدالت در پسند و ناپسند، و به ميانه روی در بينوائی و توانگری، و به اينكه درگذرم از آنكه ستمم كرده، و بدهم بدان كه از من دريغ داشته، و پيوندم با آنكه از من بريده، و به اينكه خموشيم انديشه كردن باشد، و گويائيم ذكر، و نگريستنم عبرت‏گيری.

فرمود: دانش را در بند نگارش كشيد

فرمود: هر گاه تبهكار قومی آقای آنان گردد، و پيشوای قومی زبونتر آنها گردد، و مرد تبهكار را گرامی دارند بايد چشم به راه بلا بود.

فرمود: شتاب در راه رفتن ارزش مؤمن را ببرد.

دزد زده پيوسته در تهمت زدن بيگناهان باشد تا جرمش از دزد بزرگتر گردد.

فرمود: راستی خدا دوست دارد آنكه در پرداخت حقش سخاوتمند باشد.

فرمود: هر گاه فرمانگذاران شما نيكان شما باشند، و توانگرانتان سخاوتمندان شما، و هر كارتان با شورای همه شما باشد روی زمين برايتان بهتر است از درونش. و هر گاه فرمانگذاران بدان شما باشند، و توانگرانتان بخيلهای شما، و كارهای شما بدست زنانتان افتد بهتر است كه شما هم بزير خاك باشيد.

بدعت نهادن

بدون نظر »

اميرالمؤمنين عليه السلام برای مردم سخنرانی كرد و فرمود: ای مردم همانا آغاز پيدايش آشوبها فرمانبری هوسها و بدعت نهادن احكامی است بر خلاف قرآن كه مردمی بدنبال مردمی آنرا بدست گيرند، اگر باطل برهنه می‏بود بر خردمندی نهادن نمی‏گشت و اگر حق ناآميخته می‏شود اختلافی پيدا نمی‏شد ولی مشتی از حق و از باطل گرفته و آميخته شود و با هم پيش آيند، اينجاست كه شيطان بر دوستان خود چيره شود و آنها كه از جانب خدا سبقت نيكی داشتند نجات يابند.
اصول کافی جلد 1 باب بدعت ها وقیاسها روایت 1
*******************************
رسول خدا (ص) فرمود: زمانيكه در امتم بدعتها هويدا گشت بر عالم است كه علم خويش را آشكار كند، هر كه نكند لعنت خدا بر او باد.
صول کافی جلد 1 باب بدعت ها وقیاسها روایت 2
*******************************
در حديث است: كسی كه نزد بدعتگزاری آيد و تعظيمش كند در خرابی اسلام كوشيده است.
صول کافی جلد 1 باب بدعت ها وقیاسها روایت3
*********************************
ادامه نوشتار »

یاری ستمگر وستمدیده روایتی از پیامبر (ص)

بدون نظر »

پيامبر (ص ) فرمود: برادرت را چه ستمگر باشد، و چه ستمديده ، ياری كن ! پرسيدند: ستمگر را چگونه ياری كنند؟ فرمود: او را از ستم بازدار!
نيز فرمود: از مرگ ، زياد ياد كنيد.
و نيز: سستی در كار، نشانه كمی شناخت در آن كار است .
کشکول شیخ بهایی

حسب شرف ومردانگی از نگاه پیامبر (ص)

بدون نظر »

جعفربن ابراهيم از امام صادق (عليه السلام ) و او از پدر بزرگوارش ‍ روايت فرموده كه گفت رسول خدا (صلی الله عليه و آله ) فرمود: حسب (شرف خانوادگی ) مرد دين او است ، و مردانگيش خرد و عقل او است ، و شرفش زيبائی او است ، (يعنی زيبائی به شرف است ) و بزرگواريش ‍ پرهيزكاری و تقوای او است

سفارش پیامبر (ص) به حضرت علی (ع)

بدون نظر »

معاوية بن عمار گويد: شنيدم از امام صادق (عليه السلام ) كه می فرمود: در وصيتی كه پيغمبر (صلی الله عليه وآله ) به علی (عليه السلام ) فرمود اين بود كه فرمود: من تو را درباره خويش به چند چيز سفارش كنم كه آنها را از من ياد داشت كن ، و دنبال اين سخن نيز فرمود: خدايا (در حفظ آن ) ياريش كن :
اول – راستگوئی ، مبادا هرگز دروغی از دهانت بيرون آيد؛
دوم – ورع و پارسائی ، مبادا بر خيانتی دلير گردی (و خيانتی از تو سر زند).
سوم – ترس از خدای عزوجل بدان سان كه گويا او را ببينی .
چهارم – بسيار از ترس خدا گريستن كه به هر اشك ريختنی هزار خانه در بهشت برايت ساخته شود.
پنجم – نثار كردن مال و جان خود را برای دين و مذهبت .
ششم – پيروی از سنت و روش من در نماز و روزه و صدقه
ادامه نوشتار »

حکمتی از پیامبر اسلام (ص)

بدون نظر »

مردی به پیامبر (ص) گفت به من سفارشی كن كه خدا سودم بخشد بدان
فرمود: بيشتر ياد مرگ كن تا تو را از دنيا برهاند
به شكر اندر باش كه نعمتت بیفزايد،
و هر چه توانی دعا كن كه ندانی كی برايت به اجابت رسد،
مبادا تجاوز كنی كه خدا حكم فرمود هر كه مورد تجاوز شود خدايش ياری دهد،
فرمود: آيا مردم همانا تجاوز و ستم شما بر خود شما است،
مبادا نيرنگ ببازی كه خدا حكم فرمود نيرنگ بد جز بر اهلش نچرخد.
تحف العقول

موعظه‏ ای از پیامبر (ص)

بدون نظر »

خوشا بر كسي كه ترس از خدايش از ترس مردم باز دارد، خوشا بر كسي كه كسبش پاك است و نهادش خوب و آشكارش نيك و سرشتش درست است، خوشا بر كسي كه ما زاد دارائيش را انفاق كند و از گفتار زيادي باز گيرد، خوشا بر كسي كه براي خدا عز ذكره تواضع كند و از حلال دنيا هم كناره گير باشد بي ‏آنكه از سنت من روي برگرداند و آن كه از خوبي و تازگي دنيا دست بدارد بي ‏آنكه از روش من بسوي ديگر بگردد (يعني رياضتهاي نامشروع را مرتكب نشود مانند هندوها و دراويش) و پس از من پيرو خاندانم باشد و با دين ‏فهمان و اهل حكمت بياميزد و به مستمندان مهرباني كند، خوشا بر آن مؤمني كه از راه جز نافرماني خدا مالي بدست آورد و در غير نافرماني خدا خرج كند، و آن را به مردم مستمند و بينوا برساند و از كساني كه اهل سربزرگي و بر خود باليدن و شيفته به دنيا و بدعت‏ گذار بر خلاف روش من هستند و بر خلاف روش من كار ميكنند بر كنار باشد، خوشا بر كسي كه با مردم خوش رفتار است و بدانها كمك‏ كار است و شر خود را از آنها بگرداند
تحف العقول

موعظه‏ اي ديگر از پيامبر (ص)

بدون نظر »

مرا چيست؟ كه مي ‏بينم دوستي دنيا بر بسياري از مردم چيره شده تا آنجا كه گويا در اين دنيا مرگ بر جز آنان نوشته است، و گويا مسئول حق در اين دنيا ديگرانند و تا آنجا كه گزارش مردگان پيش از خود را بحساب مردمي مسافر ميگيرند كه بزودي نزد آنها برميگردند، آنها را به گور ميكنند و ميراثشان را ميخوريد و خود در جاي آنها جاويد مي مانيد؟!! هيهات هيهات، آيا آيندگان از گذشته‏ ها پند نگيرند؟! هر پندي كه در كتاب خدا است ناديده گرفته و بدست فراموشي سپردند، و از سرانجام بد هر كار ناروا آسوده زيستند، و از نزول هيچ آسيب و از بروز هيچ ناگواري نهراسيدند.

مذاکره پیامبر (ص) در مورد دانش

بدون نظر »

پیامبر (ص)فرمود: دانش آموزيد زيرا آموختنش حسنه است و مدارست آن تسبيح، است
و كاوش از آن جهاد و ياد دادنش به كسی كه آن را نميداند صدقه است، و بخشش
به اهلش تقرب به خدا است، زيرا كه آن وسيله دانستن حلال و حرام است و طالب
خود را به راه بهشت ميكشاند و از هراس تنهائی ميرهاند در غربت هم صحبت است و رهنمای بر امور نهان است و سلاح در برابر دشمنان و زيور برای دوستان، خداوند به خاطر آن مردمی را برآورد تا آنجا كه آنان را پيشوايان كار خوب كند و از آنان پيروی شود، به كارهای آنان در نگرند و از آثارشان برگيرند و فرشتگان شيفته دوستی آنان گردند زيرا دانش زندگی دلها و روشنی ديده‏ ها است از كوری ، و نيروی تنها است از سستی ، و خدا دارنده آن را بمقام دوستان برساند، و همنشينی نيكان را در دنيا و آخرت باو ببخشد
تحف العقول

گفتگوی شمعون ابن لاوی با پیامبر اسلام (ص)قسمت آخر

بدون نظر »

رسول خدا (ص)، اي شمعون به درستی تو دشمناني داري كه با تو بجنگند تا دينت را ببرند و اينان جن باشند و انس اما از انس مردمي باشند كه از آخرت نصيبي ندارند و بدان چه نزد خداست رغبتي ندارند همانا همّ آنها اينست كه مردم را بكارشان سرزنش كنند و از آنان خرده گيرند، و خود را سرزنش نكنند و از كردار خود بر حذر نباشند، اگر بينند خوبي بر تو حسد برند و گويند خودنما است، و اگر نگرند بدي گويند خيري در او نيست. و اما دشمنان تو از جن شيطان و لشكر اويند و هر گاه نزد تو آيد و گويند پسرت مرد بگو همانا هر زنده آفريده شده تا بميرد پاره تنم ببهشت در آمد راستي كه مرا شاد ميكند. و هر گاه نزد تو آيد و گويد مالت از دست رفت بگو سپاس خدا را كه داد و گرفت و زكاة را از من ساقط كرد و زكاتي بر من نيست.
ادامه نوشتار »