امام دهم على بن محمد(ع)- در مصاحبه موسى با خداى عز و جل :
موسى ، معبودا پاداش كسى كه گواهى دهد من رسول و نبى و هم سخن توام چیست ؟
خدا: فرمود فرشتگانم بیایند نزد او مژده بهشت به او دهند.
س معبودا پاداش كسى كه برابرت بایستد و نماز بخواند چیست ! ج – نزد فرشتگانم به او مباهات كنم در سجده و ركوع و قیام و قعودش و هر كه چنین باشد او را عذاب نكنم .
س – پاداش كسى كه مسكین را به خاطر تو اطعام كند چیست .
ج – روز قیامت دستور دهم منادى جار كشد كه فلانى پسر فلان از آزاد كرده هاى خداست از دوزخ . س – معبودا پاداش كسى كه صله رحم كند چیست ؟
ج – عمرش را دراز كنم و سكرات موت را بر او آسان كنم و خازنان بهشت او را فریاد كنند بشتاب نزد ما و از هر در خواهى وارد شو.
س – پاداش كسى كه آزار خود را از مردم باز دارد و به آنها خوبى كند چیست ؟
ادامه نوشتار »