اگر مخرج كسرهايی را كه در آن ها حرف عين هست ، (مثل : ربع ، سبع ، تسع ، و عشر) در يكديگر ضرب كنی ، عدد حاصل ، مخرج مشترك كسرهای نه گانه است . و آن ، 2520 است .
*************
گفته شده است كه مخرج كسرهای نه گانه را از امام علی (ع ) پرسيدند. گفت : شمار روزهای سال را در شمار روزهای هفته ضرب كنيد.

*************
حاصل ضرب هر عددی ، از حاصل ضرب دو عدد بالا و پايين آن در يكديگر، يك شماره بيشتر است
***************
دو مرد شنيدند كه كالايی را جار می زنند. يكی از آن دو، به ديگری گفت : اگر از آن چه با خود داری يك سوم به من دهی و به پولی كه دارم بيفزايم ، آن را می خرم . و ديگری گفت : اگر يك چهارم آنچه با تست ، به پولی كه من دارم ، بيفزايم ، پول كالا را دارم .
راه حل اين مساءله و نظاير اين ، آنست كه مخرج يك سوم را در مخرج يك چهارم ، ضرب كنند و از حاصل آن ها، يك كم كنند و مانده ، بهای كالاست .
هرگاه ، ربع را از حاصل ضرب كم كنيم ، مانده كه 8 است ، پول يكی از آن هاست و اگر از حاصل ضرب ، ثلث را كمك كنيم ، بقيه كه 9 است ، پول آن ديگريست .